Project Guisweg

Kosten prognose autotunnel versus treinbak

Omvang:

Noord naar Zuid: Guisweg – Station Zaandijk-Zaanse Schans – Station Koog aan de Zaan.
Oost naar West: A8 – Provincialeweg – Verlegde Guisweg.

Genoemd onder het hoofdje 07/2 HvS zijn de cijfers t/m punt 21 gebaseerd op ontvangen informatie van Movares, VRA, de gemeente Almelo en diverse andere deskundige bronnen.

Vanaf 22 zijn uitsluitend van VRA afkomstige bedragen opgenomen.

De cijfers in 16/3 VRA kolommen zijn van VRA ontvangen.
De bedragen kunnen daarbij worden vergeleken waarbij de VRA bedragen naar onze mening zeer gekleurd zijn. Ook is de kostenopstelling van VRA door verschuiving van posten en weglating van posten lang niet kompleet.

Na het overzicht volgt een toelichting daarop.

 

Tunnelbouw

spoor/weg

Omschrijving

Autotunnel 07/2 HvS

Autotunnel

16/3 VRA

 

Treinbak

07/2 HvS

Treinbak

16/3 VRA

 

 

Volgens:

HvS

VRA

 

HvS

VRA

1

 

Bouw kosten

50

36

 

45

65

2

 

Tijdelijke maatregelen

4

@

 

12

@

3

 

Indirecte bouwkosten

20

12

 

18

23

4

 

Ruimte 4 baans spoor

P.M.

-

 

P.M.

-

5

 

Ruimte snelfietspad

P.M.

-

 

P.M.

-

 

Aanpassing wegen

 

 

 

 

 

 

6

 

Aansluiting c.q. rotonde N203

2

@

 

10

9

7

 

2 nieuwe op/afritten A8

7

12@

 

6

12@

8

 

Aanpassing omgeving

P.M.

 

 

P.M.

 

9

 

Versmalling N203

4

@

 

4

@

10

 

Aanleg Tapweg

6

7

 

6

7

11

 

Aanleg rotonde 1 Verl. Guisw.

4

@

 

0

@

12

 

Aanleg rotonde 2 Verl. Guisw. met viaduct over Verl. Guisweg

8

@

 

0

@

13

 

Indirecte bouwkosten

-

2

 

-

3

14

 

Vastgoed kosten

@

0@

 

0

4@

 

Tennis banen

 

 

 

 

 

 

15

Acq.

Bestaande tennisvelden

3

0@

 

0

@

16

Acq.

Nieuwe tennisvelden

4

@

 

0

@

17

 

Aanleg tennisbanen

3

@

 

0

@

18

 

Bouw accommodaties

2

@

 

0

@

 

Fietspaden

 

 

 

 

 

 

19

 

Aanleg tunnel Guisweg fiets

30@

@

 

-

@

20

 

Viaduct(en) rotonde

0

@

 

6

@

21

 

Nieuw fietspad O.

@

@

 

nvt

nvt

 

Sub totaal

 

147

69

 

107

123

22

Engineering

@

&

17

 

&

30

23

Ov. kosten

@

&

6

 

&

25

24

Risico reservering

@

&

12

 

&

20

25

Object risico’s

@

&

9

 

&

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subtotaal

 

 

 

 

 

 

26

BTW

 

41

22

 

35

44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grand totaal

 

 

 

 

 

 

Opmerkingen:

@ Deze kosten zijn door VRA onvoldoende verklaard of ontbreken geheel. In geval van de spoorbak vaak afwezig. Onze toelichting op deze cijfers in detail onderstaand.

& Door ons benaderde deskundigen op dit terrein schreven ons over de ? Items: “Op basis van de projectdefinitie en beschrijving van alle onderdelen die tot de projectscope behoren, alsmede op basis van een voldoende uitwerkingsniveau daarvan (minimaal schetsontwerp, maar liever een integraal VO), kunnen een aantal specialisten (kostendeskundigen op het gebied van alle scope-onderdelen) een raming maken, resp een bestaande raming toetsen. Daarnaast vraag ik aandacht voor het vertalen van een risicoanalyse naar een bandbreedte in de raming en een risico-reservering”. Vanuit vergelijkbare projecten werd een schatting van € 40 M genoemd voor deze “&” Items..

Wij hebben een redelijk duidelijk inzicht in kosten en methodes van aanleg van de spoortunnel zoals genoemd in de items 1 t/m 5. Een zeer uitgebreide uiteenzetting is beschikbaar. De posten zoals Engineering, overige bijkomende kosten, risico reservering en object risico’s (wat dit laatste dan ook maar moge zijn) zijn worden vanaf item 22 genoemd . Deze cijfers zijn afkomstig van VRA. Ze zijn onvoldoende duidelijk gemaakt en zwaar discutabel. Toch zijn wij in het overzicht meegegaan met de methode die VRA volgt. Daarbij geven wij onderstaand per item ons commentaar. Wij hebben echter vermeden om een grand totaal te noemen; daarvoor zijn de door VRA gegeven cijfers te onwaarschijnlijk.

1 De te verplaatsen hoeveelheid grond is voor de spoorbak ong. 20% méér dan voor de autotunnel; dit heeft ook een relatie met de te verwerken bouwmaterialen (beton, damwand ed.). Daar tegenover staat dat de bouw van de autotunnel kostbaarder is vanwege de overkapping voor de spoorbaan en de extra veiligheids maatregelen die voor autotunnels gelden.
Het grote verschil in bouwkosten zoals genoemd door VRA (36 t.o. 65) laat zich daarom niet verklaren. Zie ook onderaan deze tekst over technische uitvoering en kosten voor aanleg van de spoorbak en viaducten etc. in Almelo.
Wij zien niet hoe bij de autotunnel rekening kan worden gehouden met de door ProRail op termijn gewenste verdubbeling van het spoor. In geval van het spoor in een verdiepte bak blijft deze mogelijkkheid bestaan aan de Oost kant van het spoor.
2 Tijdelijke maatregelen worden door VRA niet opgevoerd maar zijn er wel.

3 Het grote verschil in indirecte bouwkosten zoals genoemd door VRA (12 t.o. 23) laat zich niet verklaren.

4 en 5 P.M.

6 Kosten voor de aanleg van de turbo rotonde (€ 10m tegenover € 9 m) liggen in lijn.

7 Bouw van de nieuwe op/afritten vlg. plan van VRA op natuurgrond West van de Verlegde Guisweg zal zeker tot problemen leiden. Onduidelijk is wat onlangs door VRA werd gepubliceerd over een viaduct over de Verlegde Guisweg ten behoeve van de nieuwe A8 afrit.

8 P.M.

9 Door VRA niet apart opgenomen. In verband met de aanleg van een fietspad aan de O kant van de Provicialeweg is deze kostenpost aanwezig maar door VRA niet begroot.

10 De kosten van aanleg van de tapweg (verbinding tussen Provincialeweg en Verlegde Guisweg) liggen in lijn met elkaar. Dit met uitzondering van een nieuwe viaduct voor deze tapweg over de Wezelstraat waar het autotunnelplan in voorziet.

11 en 12 Door VRA niet genoemd. Is wel van groot belang. Deze rotondes zijn ingeval van keuze voor de treinbak onnodig. Zie desbetreffende schetsen.

13 Deels al opgenomen bij punt 3

14 Vastgoed kosten; de benodigde terreinen zijn in het bezit van degemeente Zaanstad. Zie verder ook 15 t/m 18.

15 t/m 18 Tennisbanen
Het weglaten van bedragen daarvoor door VRA is volledig onverklaarbaar. Bij keuze voor de autotunnel moet een groot deel van de tennisvelden worden verwijderd, nieuwe terreinen worden gevonden, nieuwe banen aangelegd en kleedruimten en kantines worden gebouwd. Aan de verenigingen is mondeling de toezegging gedaan dat alle kosten daarvoor in het project zijn opgenomen. In geval van keuze voor de spoorbak blijven de tennisbanen onaangeroerd.
19 Zoals in onze eerdere toelichting uiteengezet is aanleg van de kostbare en onhandige fietstunnel bij de Guisweg onnodig. De kosten hiervoor, zoals in eerdere rapportages door VRA opgevoerd ingeval van de autotunnel, worden nu door VRA weggelaten. Eerder werden de kosten daarvoor op € 30 M geschat met jaarlijkse onderhoudskosten € 149.000,- (rapport Ecorys 14-01-2014).

20 Voor de eenvoudige fietspassage van de turbo rotonde in geval van de spoorbak zijn de kosten voor aanleg van de fietstunnel begroot op € 6 m. Door VRA niet genoemd.

21 Het nieuwe fietspad aan de Oostkant van de Provincialeweg is door VRA niet financieel verantwoord.

22 Onbegrijpelijk waarom ingeval van de spoorbak engineeringskosten bijna het dubbele moeten zijn. (17 t.o. 30).

23 Het verschil in hoogte voor overige bijkomende kosten is helemaal onbegrijpelijk. (6 t.o. 25).

24 Hetzelfde geldt voor risico reservering (12 t.o. 20).

25 Er wordt een nieuwe kostenpost opgevoerd onder de naam “Objectrisico's.” Onduidelijk is wat hiermee wordt bedoeld. Ook hier weer een dubbel bedrag in geval van de spoorbak. (9 t.o. 18).

26 BTW Vanuit Almelo liet men ons weten dat facturatie/financiering daar via ProRail is gelopen waarbij BTW belasting voor het project volledig werd vermeden.

Uit de tekst van VRA begrijpen wij nu dat de kosten voor de nieuwe aansluitingen A-8 NIET in de € 130 M van de snelkookpan zijn inbegrepen! Op 5 feb. 2021 werd aan ons geschreven: “Deze kosten zijn onderdeel van de totale investering van €130 miljoen voor de oplossingsrichting die we nu uitwerken in de planstudie Guisweg (spoor op maaiveld, onderdoorgangen voor auto en langzaam verkeer)”
Onduidelijk is bij welke overheid de financiële afwikkeling en verantwoording komt te liggen.

Het is bekend dat in Almelo ProRail niet alleen deze verantwoordelijkheid had maar ook als opdrachtgever is opgetreden.
Vanuit Almelo liet men ons nog weten:
Overleg 2020-12-07 Ten Dam Almelo 0648135132 Almelo Verdiept
Projectkosten € 34 bijkomende werkzaamheden €26 M
Gemeente Almelo heeft ong. 2% bijgedragen
Eén hulpspoor werd gedurende twee jaar gebruikt door minstens 12 treinen per uur. ProRail heeft gedurende deze tijd een extra trajectbegeleider ingezet.
Andere opties zoals een autotunnel zijn beoordeeld en afgevallen o.a. vanwege de nadelen voor het lokale verkeer en leefbaarheid.
Een extra fietstunnel buiten dit project heeft € 9 M gekost.

Hart voor Stad, 2022-07-15

Terug naar SCHANS