2022-07-15 konklusies rapporten

Projecten Guisweg en ontsluiting Westerwatering.

 Op resp. 3 mei 2022 (Decicio) 22 mei 2022 (Kodos) werden rapporten ingebracht.

Het betreft:

  1. MKBA light 33 pagina's (voor en nadelen autoviaduct t/o verdiept spoor).
  2. Second opinie Guisweg 14 pagina's (kostenvergelijking)

De uitslag volgens deze rapporten bleek zeer tendentieus te zijn ten aanzien van inhoud en resultaat. Zie in dit verband vooral de kostenvergelijking.

Na de meer dan 1200 pagina rapporten, waarmee eerder getracht werd de verdieping van het spoor over korte afstand om financiële redenen als onmogelijk af te schilderen, werd dit in de bovengenoemde rapoorten nogmaals herhaald. Ontsluiting van Westerwatering door middel van tunnel of viaduct nabij de V. van Goghweg werd wel haalbaar geacht.

Wij schreven daarover aan de Raad:

Geachte raadsleden,
Betreft: Project Guisweg

Zoals bekend heeft het in een open bak verlagen van de spoorbaan tussen de stations Koog aan de Zaan en Zaandijk om allerlei redenen de voorkeur boven auto en fiets onder de grond.
Dit is verscheidene malen in rapporten bevestigd. Zie o.a. bespreking op 27 oktober 2015 waarin namens ProRail werd gesteld "dat tunnel voor auto- en fietsverkeer geen optie is, omdat daar alle stromen in een kruising bij elkaar komen" maar ook in "Zaanstad Connected".

De presentatie tijdens het Zaanstad beraad van 30 juni j.l. door de heren de Bruijne en Abbestee, deskundig op het gebied van mobiliteit en ruimteplanologie, heeft daar nog een behoorlijke schep bovenop gedaan.
Het was een verfrissende presentatie. Zo werd o.a. de aandacht erop gevestigd dat verscheidene veel kleinere gemeenten erin slaagden grote infrastructuur plannen naar de wens van Raad en bewoners uit te voeren. Deze deskundige insprekers wezen er bij de leden van de gemeenteraad op dat leefbaarheid en zicht op de toekomst een veel belangrijkere rol zou moeten spelen dan alleen geld. Keuze van de sub-optimale oplossing, zoals voorgesteld door VRA, wezen zij sterk af.

De enige belemmering voor de keuze "spoor onder de grond" is van financiële aard.
Uit het rapport "2nd opinie" van Kodos blijkt dat niet alle beschikbare informatie aan deze ter hand is gesteld. Dit heeft het resultaat sterk negatief beïnvloed. Alsof Kodos dat aanvoelde heeft deze in haar rapport opgenomen:
Verdere gegevens zijn niet beschikbaar gesteld. Indien deze later beschikbaar komen, zal beoordeeld worden of deze nog passen binnen deze opdracht.
O.a. is zeer belangrijk financieel stuk niet aan Kodos overgedragen. Dit stuk zenden wij u in bijlage.
In tegenstelling tot het uitgebreide overleg tussen Kodos en VRA werd HvS niet gehoord; dit terwijl deze laatste juist de opsteller is van het plan "spoor onder de grond".

Naar gehoopt mag worden neemt u het initiatief om het onderwerp "financieel" nogmaals te laten onderzoeken.

Met vriendelijke groet,
Vereniging HartvoorStad
Guisweg project

Joop Vogelaar Will Evers

Terug naar SCHANS