Dijk in Zee

Alternatieve plannen voor eilanden in zee.

 
Een alternatief dat niet zo voor de hand ligt maar wellicht voor de verre toekomst van  groot belang kan worden. Dit alternatief is veel meer dan alleen een verplaatsing van (een deel van) Schiphol naar de Noordzee en het maken van enige eilanden.
 
 Leg een dijklichaam aan dat loopt van Hoek van Holland tot aan Den Helder/Texel.
 
Dit dijklichaam ligt 20 a 25 KM vanuit de kust in zee en sluit bij genoemde punten aan op de kust. Zelfs valt te overwegen de Zuid aansluiting geheel weg te laten en de verbinding met het buitengebied door middel van een of meer tunnels of bruggen tot stand te brengen. De bedreiging door de zee komt immers van de Noordkant door de grote fetch en niet van de Zuidkant.
Maak op 2 of 3 plaatsen voor de scheepvaart grote openingen met de mogelijkheid deze af te sluiten d.m.v. waterkeringen ongeveer zoals deze al in de Nieuwe Waterweg aanwezig zijn. Door het aaneengesloten karakter van de wakerdijk kunnen woon- en werkgebieden worden geschapen in de vorm van met deze wakerdijk verbonden schiereilanden. Deze kunnen de vorm hebben van polders en dus niet tot boven het zee niveau opgehoogde eilanden.
 
De besparing aan materiaal en kosten zijn navenant waardoor de totale kosten van aanleg en onderhoud zullen opwegen tegen die van kosten van de aanleg van eilanden. Dit geldt tevens voor plaatsing en onderhoud van windturbines.
Van het land los liggende eilanden hebben het grote nadeel dat moeilijk zal zijn in te schatten op welke wijze zeestromingen zullen veranderen. Hierdoor zal de verbetering van de huidige kustlijn niet kunnen worden verwaarloosd. In tegendeel, op diverse plaatsen zal extra aandacht aan het fenomeen van grote stroomsnelheden vlak langs de kust gegeven moeten worden.
 
Vervolg:
Naast 1 of meer startbanen voor Schiphol ter hoogte van IJmuiden/Haarlem kan gedacht worden aan een groot aantal aantrekkelijke mogelijkheden zoals:
- Verplaatsing van zware industrie naar een industriepolder gelegen aan deze dijk. O.a. voor de hoogovens , atoomcentrales enz.,
- Opslag van steenkool, olie en erts ver van het vaste land,
- Bewonerseilanden - eventueel drijvend - op verscheidene plaatsen langs de dijk,
- Container havens kunnen worden aangelegd ter ontlasting van Rotterdam.
- Algen “weiden” voor productie van grondstoffen daarop gebaseerd.
- Jachthavens zowel binnen- als buitendijks,
- Aquavermaakscentra,
- Viskweekstations,
- Getijdencentrales voor het opwekken van energie.
 
 
De regelmatig terugkerende uitgaven voor de versterking van de bestaande zeeweringen kunnen hiervoor wellicht (deels) worden gebruikt. - Ook zal er geen behoefte zijn voor het aanleggen van een tweede grote sluis in IJmuiden. De opslag van steenkool en erts kan naar een ander punt in het Noordzeegebied worden verplaatst. Hierdoor komt kostbare grond in de omgeving van Schiphol vrij voor meer milieu vriendelijke en arbeid intensievere activiteiten en bewoning.
 
Gevolgen:
 
Op te lossen problemen en aspecten:
 
Indien de bovengenoemde ideeën serieus worden opgenomen en doorgerekend zal nu al bij offshore activiteiten voor de Nederlandse kust rekening moeten worden gehouden met de mogelijkheid van deze dijk/polders in de toekomst. Dit is vooral van belang voor windmolens in zee, pijpleidingen en gaswinningsstations.
 
Naar Klimaat