Analyse aansluiting A9 A8  

De A-8 kent nu al een zodanige toename van verkeer dat zonder maatregelen de toegestane geluids- en fijnstofnormen zullen worden overschreden.
De aansluiting A-9 met de A-8 zal deze tendens aanzienlijk doen toenemen.
Wij moeten ons realiseren dat het grootste deel van de automobilisten die van de A-8 gebruik maken Zaanstad niet als bestemming hebben.
Vandaar dat wij het woord “draaischijf” gebruiken.


 

Wij vragen ons dan af of alle andere opties voldoende serieus zijn onderzocht. Vooral kan men daarbij denken aan een Noordzee kanaal tunnel ter hoogte van Buitenhuizen.

Wij stellen een langdurig tijdelijke oplossing en een permanent oplossing voor.

De A-8 doorkruist onze gemeente op hoog niveau – zowel letterlijk als figuurlijk – met alle gevolgen van dien.

Tijdelijke oplossing

Het zal blijken dat een verbetering van bestaande geluidsschermen onvoldoende is.

De tijdelijke oplossing kan worden gevonden in overkoepeling daar waar de weg bewoonde gebieden doorkruist. Dit geldt voor Oud Koog, Kalf en Kogerveld. Als niet direct wordt gekozen om Assendelft te sparen door daar de A-8 te ondertunnelen of door het maken van andere keuzes zou dit ook kunnen gelden voor dit deel van Zaanstad.

Deze overkoepeling geeft tijdelijk soelaas.

Ook kan nog een verbetering worden gevonden door de toepassing van open asfalt, dat minder verkeerslawaai veroorzaakt.

Hieraan zijn echter ook nadelen verbonden. Zie Open asfalt.

A-8 onder de grond – definitieve oplossing


Vanzelfsprekend is het noodzakelijk de aansluiting A9 – A8 ter hoogte van Assendelft bij aanleg vanwege het milieu en andere redenen te ondertunnelen.

Dit biedt echter nog geen oplossing voor de overlast vanwege sterke toename van autoverkeer door andere wijken in Zaanstad.

Een definitieve oplossing voor de andere wijken kan zijn de A-8 direct na het viaduct over het Zaanspoor tot voorbij de Zaan onder de grond te brengen. Dit is een zeer ingrijpende en kostbare maatregel.

De tunnel zou ten Zuiden van de bestaande bovengrondse A-8 moet worden gebouwd. Het is uitgesloten dat deze op het huidige tracé van de A-8 geplaatst wordt. De bouwtijd wordt geschat op 5 jaar en gedurende een groot deel van deze tijd zou in dat geval de huidige A-8 zijn afgesloten.

Bouw van een tunnel ten Zuiden van de huidige A-8 houdt in dat ter plaatse bebouwing (woningen en anders) verwijderd zal moeten worden. Vooral de historische Koger kerk met de consistoriekamer kan hier problemen opleveren.

De tunnel kan door middel van boren onder de Zaan worden aangelegd.

De Zaanse wethouder begrootte begin 2018 de kosten op méér dan 1 miljard Euro.

    Terug naar start