Advies B&W vervanging spoorwegovergang Guisweg

Zaanstad, 31 maart 2015

Infrastructuur Zaanstad.

 Inleiding

De werkgroep SPODO binnen de vereniging Hart voor Stad is actief bij het aandragen van oplossingen met betrekking tot verbetering van de infrastructuur van Zaanstad.Het omvat de spoorweg, snelverkeer en langzaam verkeer verbindingen. Dit geschiedt door gevraagd en ongevraagd adviezen af te geven aan besluitvormende instanties.

 Probleemstelling

Het is bekend dat al vele jaren gestudeerd wordt op een verbetering van bereikbaarheid van wijken die door de spoorbanen doorkruist worden. Tot nog toe hebben deze inspanningen niet tot goede resultaten geleid.

Prioriteitsstelling

Daarbij is de situatie rondom Guisweg en A8/Provincialeweg de meest nijpende.

Nu reeds is deze situatie problematisch. Een analyse van “open” tijden van de kruising Guisweg met de spoorbaan, die wij in augustus 2014 hebben uitgevoerd, toont dit aan. (Zie bijlage 1) Dit zal in de nabije toekomst verergeren door het samen vallen van de uitvoering van de projecten aansluiting A8 – A9 en invoering van PHS (Project Hoogfrequent Spoor). PHS maakt de passage van de Rooswijk spoorwegovergang feitelijk onbruikbaar. (Zie bijlage 2). Alvorens PHS wordt doorgevoerd bestaat het plan om op het traject Amsterdam – Beverwijk met langere sprinters te rijden om de drukte in de treinen te verminderen. Deze treinen zijn momenteel in bestelling in Zwitserland en Spanje en worden vanaf 2017 afgeleverd. De perrons van station Zaandijk zijn daarvoor te kort. Volgens een studie van de Provincie zou de ochtendspits A8 tussen N 246 en Zaandijk na tot totstandkoming van de aansluiting A9 A8 met 51% toenemen. (Zie bijlage 3)

Niet alleen de direct betrokken wijken Westerkoog, Oud Koog en Zaandijk ondervinden daarvan de negatieve gevolgen. Ook heeft dit weerslag op verder verwijderde wijken. Dat zijn met name Westzaan, Assendelft, Krommenie, Wormerveer, Westerwatering, Rosmolenbuurt. Hier zal door ontbreken van goede infrastructurele verbindingen veel onnodig (sluip)verkeer plaats vinden. De toename van lawaai en fijnstof is daarbij navenant. Dit werd ook eerder door de gemeente gesteld in een brochure van juli 2011. (bijlage 4)

 Eerder

Al eerder werden rapporten opgesteld die een poging waren om deze problematiek tot een oplossing te brengen.

Geen van dezze onderzoeken bleken de toets van de realiteit te kunnen doorstaan. Eind 2014 heeft de gemeente initiatieven genomen die een realiteit conforme oplossing wellicht naderbij brengen.

 Uitgangspunten

Volgens de brief dd. 4 november 2014 van B&W aan de Raad wordt uitgegaan van een integrale oplossing voor snel- en langzaam verkeer nabij de Guisweg/spoorkruising/snelweg A8. De oplossing dient rekening te houden met:

 Vooroverleg

Alvorens te komen tot het onderstaande voorstel voor een toekomstvaste oplossing hebben wij overleg gehad met vele instanties, zoals alle fracties van de gemeenteraad, bewoners, ProRail, Movares, SRA, Provincievertegenwoordigers. Het Uitvoeringsprogramma Verkeer & Vervoer 2015 van SRA hebben wij tevens als lijdraad genomen. Rekening houdend met bovenomschreven uitgangspunten komen wij tot:

 Het Project – haalbaar betaalbaar

Op basis van deze gegevens en het vooroverleg hebben wij een reconstructie project uitgewerkt onder de titel

 “SCHANS”

Dit project beperkt zich tot het aandragen van een oplossing voor de omgeving Koog en Zaandijk. Onderstaand de meest kenmerkende aspecten van dit project dat verder is verduidelijkt door een aantal bijlagen.

Afhankelijk van een studie verkeersstromen kan de optie om alsnog een fietstunnel als aansluiting tussen de beide delen van de Guisweg in overweging worden genomen.

Door reconstructie van Guisweg en Dr. Jan Mulderstraat komt ruimte vrij voor bouw van een groot aantal woningen ten Zuiden daarvan.

In het kader van haalbaar en betaalbaar hebben wij in overleg met de gemeente gesprekken gevoerd met ProRail en Movares. Daarbij noemden deskundigen van ProRail en Movares met alle voorbehouden een bedrag van € 70 – 76 mio voor uitvoering van de betonnen bak haalbaar. (Dit dus exclusief aansluitende wegen). Movares stelt daarbij voor om op zeer korte termijn tot een multi disciplinair overleg te komen voor uitwerking van bovengenoemd plan gezien in het brede kader van verbetering regionale bereikbaarheid, leefbaarheid en economische ontwikkeling.

De uitvoering van dit project staat tijdsmatig onder druk vanwege het mogelijk vervallen van eerdere subsidie toezeggingen. Wij hebben getracht dit door middel van een tijdsplan te ondervangen. (Zie Bijlage 8)

 Voor het totale project schatten wij de kosten op € 110 mio. Alhoewel wij het niet als onze taak beschouwen onderzoek te doen naar de mogelijkheden van financiering willen wij er graag de aandacht op vestigen dat dit project niet alleen van groot belang is voor de gemeente Zaanstad maar verder ook invloed heeft op de potentiële ontwikkelingsmogelijkheden van geheel Noord Holland. Vanuit Den Haag komen veel signalen dat middelen beschikbaar komen voor verbetering van de spoorverbindingen en de Nederlandse infrastructuur in het algemeen.

In het kader daarvan hebben wij op 14 maart 2015 een openbare discussiemiddag georganiseerd met vertegenwoordigers van de Provincie Noord Holland waarbij een probleem analyse werd voorgelegd.. (Zie bijlage 9) Ook werden daarbij de plannen met betrekking tot woningbouw in Noord Holland Noord verduidelijkt (Zie bijlage 10)

De volgende stellingen werden geponeerd met de daarbij vermeldde antwoorden:

1e Bent u van mening dat de huidige infrastructuur in Zaanstad (rail en wegen) een ernstige belemmering vormt voor de toekomstige ontwikkelingen van de Provincie Noord Holland?Inderdaad, de Zaanse infrastructuur is niet berekend op de toekomstige ontwikkelingen en vormen een ernstige barrière voor deze ontwikkelingen in geheel Noord Holland.

2e Bent u van mening dat de Provincie een belangrijke rol dient te spelen in het tot stand komen van oplossingen daarvoor zowel politiek, organisatorisch als financieel?

De Provincie kan een faciliterende rol spelen en zou zelfs onder bepaalde omstandigheden ook financieel kunnen bijspringen. Zeer duidelijk wordt echter vastgesteld dat het initiatief bij de gemeente Zaanstad ligt. Zaanstad heeft hier in het verleden onvoldoende aan getrokken met als gevolg dat nu snel maatregelen en acties dienen te worden ondernomen. Er kan geen sprake van zijn dat de Provincie deze verantwoordelijkheid van Zaanstad overneemt, wel zegt men maximale steun toe.

Advies aan gemeente Zaanstad

Gezien al het bovenstaande adviseren wij u het besluit te nemen tot het verder detailleren van het project:

“Schans”.

Dit kan gebeuren door het instellen van de multi-disciplinaire werkgroep zoals in een email van Movares wordt voorgesteld. (bijlage 11).

 Met vriendelijke groeten,

 Vereniging Hart voor Stad

Werkgroep SPODO

 Jan van der Wardt Joop Vogelaar

PS: het gaat wellicht te ver om in dit kader te spreken over de onlangs door het Min. van Indrastructuur en Miljeu gepubliceerde “Startbeslissing Corridorstudie Amsterdam-Hoorn”  Wij hebben in dat verband echter ook ideeën die wij t.z.t graag aan u willen toelichten.