Geen tunnel, geen viaduct maar ondergronds spoor

Nadat eerder al veel over het onderwerp was gesproken werd op 13 juni 2011 een eerst formeel besluit genomen.

De gemeenteraad werd tijdens het Zaanstadberaad van 9 juni 2011 gevraagd een zienswijze te geven op de door B&W voorgenomen vervolgstappen om dit jaar samen met externe partners tot een voorkeursvariant en financiele arrangementen te kunnen komen.De vervolgstappen betreffen achtereenvolgens het aanstellen van een verkenner, een communicatietraject en een variantenstudie. Dit alles zal intern ondersteuning door een projectorganisatie behoeven. Voor deze vervolgstappen is het huidige bedrag dat gereserveerd is voor de voorbereiding ontoereikend. Met het verzoek om de zienswijze over deze vervolgstappen wordt tevens goedkeuring gevraagd om het bedrag gereserveerd voor de voorbereiding met € 190.000 te verhogen. De kosten worden gedekt uit de vooraf ontvangen subsidie voor de Spoorse Doorsnijding.

Gevraagd besluit:

In te stemmen met het ophogen van het voorbereidingskrediet voor het project Guisweg met €190.000 van €350.000 tot €540.000 teneinde dit jaar samen met externe partners tot een voorkeursvariant en financiële arrangementen te kunnen komen.

Een ‘verkenner’ aan te stellen om als eerste stap in dit traject de voorkeuren en potentiële bijdragen van de externe partners in beeld te brengen alvorens de finale onderhandelingen in te gaan.

De in dit voorstel benoemde vervolgstappen om dit jaar samen met externe partners tot een voorkeursvariant en financiële arrangementen te kunnen komen (waaronder het aanstellen van een ‘verkenner’), voor een zienswijze voor te leggen aan de raad.

Indien de raad een positieve zienswijze geeft, het besluit als vastgesteld te beschouwen en de verhoging van het voorbereidingskrediet via de reguliere P&C-cyclus te verwerken.


Op 15 februari 2011 heeft het college ingestemd met een zestal varianten als zoekruimte om een ongelijkvloerse oplossing bij de spoorwegovergang Guisweg te realiseren. Daarnaast heeft het college besloten om de hoogte van de maximale gemeentelijke bijdrage, om (aanvullende) gelden aan te spreken bij de externe partners, te betrekken bij de integrale afweging rond het investeringsfonds, tot een maximum van € 12 miljoen. Op 7 april 2011 heeft de raad ingestemd met het collegevoorstel ten aanzien van het investeringsfonds, waarbinnen voor de projecten Guisweg, A8 — A9 verbinding en de herstructurering Poelenburg gezamenlijk € 23 miljoen beschikbaar wordt gesteld. Met dit besluit kan nu de laatste fase van het nadere haalbaarheidsonderzoek ingegaan worden. Om dit goed te kunnen doen, is een ophoging van het voorbereidingskrediet nodig, aldus het voorstel van B&W. Het beoogde resultaat is dat het nadere haalbaarheidsonderzoek dit jaar afgerond kan worden met als ultieme uitkomst een door alle partijen gedragen voorkeursvariant die financieel dekkend is.
 
Argumenten van het college van B&W:
Om de laatste fase van het nadere haalbaarheidsonderzoek goed te kunnen afronden zijn er diverse werkzaamheden (vervolgstappen) nodig die eerder niet waren voorzien. E.e.a. heeft te maken met de complexiteit van de opgave en voortschrijdend inzicht gedurende het proces. Een belangrijk aspect is bijvoorbeeld dat er nog geen eenduidige voorkeursvariant is waardoor externe partners ook nog niet het achterste van hun tong hebben laten zien. Daarnaast is het van belang het project nog beter in de organisatie in te bedden. Om een eventuele uitvoeringsfase verantwoord en soepel te kunnen starten, is een goede voorbereiding en aanhaking van uitvoerende en toetsende onderdelen van de organisatie in deze koersbepalende fase noodzakelijk.

Bij het maken van de keuze de laatste fase van de bestuursopdracht goed af te ronden en het voorbereidingskrediet daartoe te verhogen, dient de in het Investeringsfonds benoemde relatie van het project Guisweg met de A8 — A9 verbinding en de herstructurering Poelenburg alsmede de ontwikkelingen op Zuiderhout in overweging genomen te worden.

2011-06-30

 Terug naar SCHANS