2021-03-16 corr. Movares

Per email dd. 16 maart 2021
Geachte heren Vogelaar en Evers,
 
Wij hebben uw email in goede orde ontvangen en ik ben hierover in contact getreden met Chris Engelsman, de projectmanager vanuit VRA voor het project Guisweg.
Chris Engelsman zal in gesprek treden met betrokken ambtenaar Eric de Niet (gemeente Zaanstad) en eventueel de Wethouder over de benoemde punten in uw mail.
Movares leverde adviesdiensten aan de Gemeente en VRA, maar is geen partij in politieke vraagstukken,
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,
 
Met vriendelijke groeten,
Nienke van de Lune
Projectmanager
Movares Nederland B.V.
Rhijnspoorplein 38
1018 TX Amsterdam
M 06 5113 9060

 
nienke.vd.lune@movares.nl
www.movares.nl | magazine.movares.nl

 
t.a.v.  mevr. N. van de Lune en de heer T. Dekker
Betr.: Project Guisweg Zaanstad
Geachte dame en heer,
In uw rapport 2017/12071 van februari 2017, dat u in opdracht van de gemeente Zaanstad heeft uitgebracht, zijn enkele oplossingsvarianten onderzocht en wel:
 
verdiepte ligging van het spoor tussen de stations Zaandijk Zaanse Schans en Koog aan de Zaan geschikt voor overkluizing voor auto- en fietsverkeer.
 
ondertunneling of overkluizing met het spoor op maaiveld voor auto- en fietsverkeer.
 
In de samenvatting wordt vermeld: “Van de onderzochte varianten is de verdiepte ligging van het spoor het meest kansrijk om verder uitgewerkt te worden. De andere oplossingen zijn (meer) suboptimaal of vallen af vanwege ruimtelijke inpassing en/of kosten”. Als kosten voor de oplossing lezen wij in uw genoemd rapport dat deze begroot zijn op € 67 miljoen. Op pagina 20 van dit rapport noemt u o.a. Opheffen spoorwegovergang en nieuwe verbinding Guisweg met N203, terwijl ook de z.g. ovatonde genoemd en afgebeeld wordt. Bijgevolg nemen wij aan dat de kosten voor de aanleg daarvan eveneens in het het eerder genoemde totaal bedrag zijn inbegrepen.
 
Uw rapport werd als basis vooor discussie tussen B&W en de gemeenteraad Zaanstad genomen. Na enkele voorbesprekingen (met gemeente-ProRail-SRA-Movares) volgde in januari 2018 een raadsbesluit om op deze basis vervolg stappen te nemen.
 
Onlangs liet Verkeersregio Amsterdam ons weten dat genoemd begroot bedrag onjuist resp. inkompleet is. De werkelijk te verwachten kosten voor uitvoering van dit plan zouden € 257 miljoen bedragen. Een alternatief plan, waarbij niet het spoor maar het autoverkeer zou worden ondertunneld, wordt begroot op € 130 miljoen.
 
Wij hebben van leden van de gemeenteraad Zaanstad het verzoek gekregen hierover duidelijkheid te verschaffen. Het is pijnlijk vast te moeten stellen dat door deze financiële verwarring een vertraging voor de uitvoering van deze plannen van 2 jaren is opgetreden. Alvorens de Raad verder te berichten verzoeken wij u hierover uw mening te laten weten.
Met dank bij voorbaat en vriendelijke groet,
Vereniging HartvoorStad
Guisweg project
Joop Vogelaar Will Evers

Terug naar SCHANS of naar zienswijze