Verslag overleg MKBA verdiept spoor d.d. 11 mei 2022


Aanwezig: Niels Hoefsloot (bureau Decisio), Marianne de Boer (via Teams), Hans Kuyper, Jos Kerkhoven, Geert Rijken, Tjeerd Rienstra (via Teams), Fidel Lopes (raadsleden), Gerard Slegers (wethouder), Henk Hoek, Eric de Niet (via Teams), Paul Maks, Joost Schiereck, Johnn Swaans (via Teams), Robert van der Leije (ambtenaren) en Will Evers en Joop Vogelaar (Hart voor Stad), Ellen de Zwaan (notulist). Afwezig met bericht: Stephanie Onclin
Welkom &voorstelrondje
Henk Hoek heet allen welkom.

Terugkoppeling 12 januari 2022: afbakening opdracht
In het overleg van 12 januari 2022 is de opdracht voor het uitvoeren van een MKBA light en een second opinion op de kostenraming afgebakend; Voor de MKBA light is de lengte van het verdiepte of ondertunnelde spoor (2 varianten) vastgelegd, het onderzoeksgebied bepaald en de plaats van de 3e ontsluiting afgestemd. Voor de second opinion op de kostenraming is afgesproken wat we laten onderzoeken in de ramingen van de verkenning Guisweg en is afgesproken dat we een vergelijking van de kosten van het project Almelo verdiept vragen.
We hebben twee bureaus hiervoor opdracht gegeven: Bureau Decisio heeft de MKBA light gedaan. Kodos heeft de second opinion op de kostenraming gedaan.


Presentatie Niels Hoefsloot (Decisio) van de MKBA
In een MKBA worden alle effecten (zowel kosten als baten) in beeld gebracht en in de tijd uitgezet. Door al deze effecten te monetariseren (in geld uit te drukken) kunnen deze effecten met elkaar vergeleken worden. Zoals afgesproken is voor een MKBA light gekozen, omdat deze te realiseren is binnen een korte doorlooptijd met de focus op onderscheidend vermogen en gebruik van eerdere effectstudies. Daarbij wordt rekening gehouden met risico’s en onzekerheden. De effecten van die risico’s en onzekerheden worden in een gevoeligheidsanalyse beoordeeld.
Niels Hoefsloot toont de diverse nul- en projectalternatieven en de kosten en effecten daarvan. In een MKBA-light worden de alternatieven vergeleken met een nulalternatief. Dat is in dit geval oplossingsrichting 4 van de Guisweg. Voor de kosten is uitgegaan van de kostenramingen zoals die beoordeeld en aangepast zijn door Kodos (zie hierna). De investeringskosten zie je niet één op één terug in de MKBA, omdat voor een MKBA deze kosten in contante waarde worden omgezet en daarbij
ook gekeken wordt naar de beheer- en onderhoudskosten. Vervolgens is gekeken naar de effecten van de verschillende alternatieven: daarbij is gekeken naar effecten op het gebied van bereikbaarheid, veiligheid, ruimtelijke kwaliteit en ontwikkelmogelijkheden. Conclusies van deze MKBA-light zijn dat de kosten voor een verdiept of ondertunneld spoor ongeveer 10 keer zo hoog zijn dan de baten. Daarnaast is gekeken naar de kosten/baten van een 3
e ontsluiting: met name als gevolg van effecten op de bereikbaarheid (kortere afstanden bij een relatief groot aantal voertuigbewegingen) blijkt dat zowel bij een 3e ontsluiting bij een verdiept spoor als een 3e ontsluiting onder het spoor door de baten hoger zijn dan de kosten. Daarbij wel de aantekening dat voor de inschatting van de kosten van de derde ontsluiting geen aparte ramingen zijn gemaakt, maar een inschatting is gemaakt op basis van de kostenramingen van de Guisweg.


Vragen
Joop Vogelaar
vraagt of de busbrug is meegenomen in het verkeerseffectonderzoek van de derde ontsluiting? Robert van de Leije: nee, er is niet specifiek gekeken of het minder veerkeer oplevert voor de busbrug. Er zal wel minder verkeer door Westerkoog gaan.
Hans Kuyper:
Wat moet ik verstaan onder het woord agglomeratie-baten? Niels Hoefsloot: als je de bereikbaarheid verbetert zijn daar bijkomende voordelen voor wonen en werken door een toenemen van interactie zullen er economische baten zijn (zo’n 15% over bereikbaarheidseffecten).
Geert Rijken
: Zit ook hierin dat het stadion verdiept wordt? Niels: nee niet volledig, maar wel het perron.
Tjeerd Rienstra;
De N203 blijft een blokkade. Is er rekening gehouden met verbinding A8/A9? Niels Hoefsloot: nee, dat is nog geen staand beleid en zit dus nog niet in deze berekening. Mogelijk zitten hier dus extra baten bijvoorbeeld qua ruimtelijke kwaliteit, maar ook aanvullende kosten.

Conclusies kostenraming (Kodos)
De twee SSK (Standaard Systematiek Kosten) ramingen van Movares zijn met de bijbehorende scopeomschrijving aan Kodos gegeven. Zij hebben gekeken of de SSK ramingen conform de systematiek zijn opgezet en of de juiste hoeveelheden en prijzen zijn gebruikt. Ook hebben zij naar de verschillende (opslag) percentages gekeken. Conclusie is dat de kengetallen en cijfers grotendeels juist zijn. Zij hebben op basis van hun kennis en ervaring een aantal prijzen aangepast en m.n. bij de spoorse kosten de opslagpercentages verhoogt. op basis van hun inzichten leidt dit andere bedragen:
Optie 1 verdiept spoor Movares 257 mln en Kodos 273 mln
Optie 4 spoor maaiveld Movares 132 mln en Kodos143mln
Ook is er gekeken of er in beide oplossingsrichtingen met de dezelfde scope is gerekend en dat was het geval op een klein detail na (een verschil in breedte van een nieuw fietspad langs de Provincialeweg).

 

Vergelijking Almelo
Er is contact geweest met de projectleider van gemeente Almelo. Hun presentatie is aan Kodos gegeven. De exacte scope stond hier niet in, noch of de genoemde kosten inclusief of exclusief BTW waren. Om een vergelijking te maken heeft Kodos de spoorse kosten gebruikt (van oplossingsrichting 4/project Guisweg) en gekeken wat er anders was in de scope van Almelo. De scope verschillen zijn hier uit gehaald (o.a. tijdelijke spoormaatregelen, en kosten aankoop grond en verkeersmaatregelen etc.) en zijn de kosten voor het verschil in lengte van de trajecten vergelijkbaar gemaakt. Tevens zijn de verschillen in prijspeilen verwerkt. Uiteindelijk blijkt dan dat het verschil met het project in Almelo dan helemaal niet zo groot meer is.
Geert Rijken
: begrijp ik goed dat alleen een verdiepte spoor over 800 meter bij de Guisweg dus 57 mln. kost, ex BTW? Paul Maks; nee het bedrag is alleen bruikbaar voor de vergelijking van de twee projecten.
Will Evers:
Van Hattem en Blankevoort heeft aangegeven dat dit project uitgevoerd zou kunnen worden voor 120 miljoen. rekening met 1 tijdelijk spoor, verdieping, rotonde en de zgn. tapweg naar de verlegde Guisweg. Deze info is van 1,5 jaar geleden. Henk Hoek geeft aan dat aanneemsom iets anders is dan projectkosten. Tussen aanneemsom en projectkosten zit vaak een factor 2 vanwege grondaankopen, apparaatskosten, leges etc.


Vervolg
Henk Hoek: We gaan ervanuit dat we hiermee de motie hebben afgerond. Is deze informatie zo voldoende en kunnen we verder met het traject Guisweg. Wat wordt het vervolgtraject?
Tjeerd Rienstra
wil het even laten bezinken. Hij concludeert dat de spoorse kosten vergelijkbaar zijn met Almelo maar dat het totale project duurder zal zijn en dat de 3e ontsluiting Westerwatering niet helemaal is mee genomen.
 

Paul Maks: je moet de conclusies van het kostenonderzoek los zien van de conclusies van de MKBA. Er is gekeken of de kostenramingen van de verkenning consistent zijn en dat zijn bedragen die nog steeds staan. Wat betreft de MKBA light en de 3e ontsluiting dan is de conclusie dat of een verdiept spoor of met een 3e ontsluiting onder de weg door op MKBA-gronden kan concluderen dat je meer baten dan kosten hebt. Voor een 3e ontsluiting met een verdiep spoor zijn wel grote investeringen noodzakelijk. Niels Hoefsloot; als je de 3e ontsluiting wil maken zonder verdiept spoor, dus er onderdoor, daar hebben we wel een kostenindicatie voor gemaakt op basis van de verdiepte T Guisweg. Maar er is geen integrale raming geweest, wij denken indicatie100 miljoen.


Will Evers: ProRail heeft er ook een groot belang bij om de Hoornse lijn omhoog te krijgen, we zouden hier een combinatie in moeten vinden. Paul Maks: het aanpassen van de Hoornse lijn zit niet in de scope van de opdracht. We zijn ervanuit gegaan de 3e ontsluiting ten noorden van de aftakking van de Hoornse lijn aan te leggen. Volgens mij staat een dergelijke aanpassing ook niet in een investeringsprogramma van ProRail. Gerard Slegers: we kunnen dit zeker in de lobby meenemen en proberen om zaken op de agenda te krijgen. ProRail heeft wel langlopende investeringsprogramma’s. Een nieuw project hiertussen krijgen is in het algemeen dan ook een langlopende zaak.
Geert Rijken
: Mijn voorstel is om dit als technische presentatie in de Raad in te brengen. De aanwezigen ondersteunen dit voorstel. Gerard Slegers vraagt daarbij de hulp van de commissieleden, omdat het tot op heden niet gelukt is een datum de krijgen voor een technische sessie die we graag zouden willen combineren met een technische sessie voor de Guisweg.
Jos Kerkhoven
geeft aan dit de volgende dag in de agendacommissie aan te kaarten.
Joop Vogelaar
vraagt of de onderliggende rapporten al gedeeld kunnen worden met HvS.
Gerard Slegers
: we kunnen de stukken delen met Hart voor stad, maar we willen dit wel via het college doen, zodat externe partijen niet eerder dan de raad worden geïnformeerd.
 

Terug naar SCHANS