Project Guisweg
Kosten prognose autotunnel versus treinbak

Verzameldocument opmerkingen HvS op rapport Kodos
Weerwoord Kodos c.q. gemeente

29 sep 2022

Leeswijzer:
Reactie Kodos is weeggeven in blauwe tekst
Reactie Gemeente is weergegeven in rode tekst.
Tegenreactie HvS in groen

Omvang:
Noord naar Zuid: Guisweg – Station Zaandijk-Zaanse Schans – Station Koog aan de Zaan.
Oost naar West: A8 – Provincialeweg – Verlegde Guisweg.
Genoemd onder het hoofdje 07/2 HvS zijn de cijfers t/m punt 21 gebaseerd op ontvangen
informatie van Movares, VRA, de gemeente Almelo en diverse andere deskundige bronnen.
Vanaf 22 zijn uitsluitend van VRA afkomstige bedragen opgenomen.
De cijfers in 16/3 VRA kolommen zijn van VRA ontvangen.
De bedragen kunnen daarbij worden vergeleken waarbij de VRA bedragen naar onze mening zeer gekleurd zijn. Ook is de kostenopstelling van VRA door verschuiving van posten en weglating van posten lang niet compleet.
Na het overzicht volgt een toelichting daarop.

 

 

Tunnelbouw

spoor/weg

Omschrijving

Autotunnel 07/2 HvS

Autotunnel

16/3 VRA

 

Treinbak

07/2 HvS

Treinbak

16/3 VRA

 

 

Volgens:

HvS

VRA

 

HvS

VRA

1

 

Bouw kosten

50

36

 

45

65

2

 

Tijdelijke maatregelen

4

@

 

12

@

3

 

Indirecte bouwkosten

20

12

 

18

23

4

 

Ruimte 4 baans spoor

P.M.

-

 

P.M.

-

5

 

Ruimte snelfietspad

P.M.

-

 

P.M.

-

 

Aanpassing wegen

 

 

 

 

 

 

6

 

Aansluiting c.q. rotonde N203

2

@

 

10

9

7

 

2 nieuwe op/afritten A8

7

12@

 

6

12@

8

 

Aanpassing omgeving

P.M.

 

 

P.M.

 

9

 

Versmalling N203

4

@

 

4

@

10

 

Aanleg Tapweg

6

7

 

6

7

11

 

Aanleg rotonde 1 Verl. Guisw.

4

@

 

0

@

12

 

Aanleg rotonde 2 Verl. Guisw. met viaducten over Verl. Guisweg

8

@

 

0

@

13

 

Indirecte bouwkosten

-

2

 

-

3

14

 

Vastgoed kosten

@

0@

 

0

4@

 

Tennis banen

 

 

 

 

 

 

15

Acq.

Bestaande tennisvelden

3

0@

 

0

@

16

Acq.

Nieuwe tennisvelden

4

@

 

0

@

17

 

Aanleg tennisbanen

3

@

 

0

@

18

 

Bouw accommodaties

2

@

 

0

@

 

Fietspaden

 

 

 

 

 

 

19

 

Aanleg tunnel Guisweg fiets

30@

@

 

-

@

20

 

Viaduct(en) rotonde

0

@

 

6

@

21

 

Nieuw fietspad O.

@

@

 

nvt

nvt

 

Sub totaal

 

147

69

 

107

123

22

Engineering

@

&

17

 

&

30

23

Ov. kosten

@

&

6

 

&

25

24

Risico reservering

@

&

12

 

&

20

25

Object risico’s

@

&

9

 

&

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subtotaal

 

 

 

 

 

 

26

BTW

 

41

22

 

35

44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grand totaal

 

 

 

 

 

 

 

Opmerkingen:
@ Deze kosten zijn door VRA onvoldoende verklaard of ontbreken geheel. In geval van de
spoorbak vaak afwezig. Onze toelichting op deze cijfers in detail onderstaand.
& Door ons benaderde deskundigen op dit terrein schreven ons over de ? Items: “Op basis van de
projectdefinitie en beschrijving van alle onderdelen die tot de projectscope behoren, alsmede op basis van een voldoende uitwerkingsniveau daarvan (minimaal schetsontwerp, maar liever een integraal VO), kunnen een aantal specialisten (kostendeskundigen op het gebied van alle scope-onderdelen) een raming maken, resp. een bestaande raming toetsen. Daarnaast vraag ik aandacht voor het vertalen van een risicoanalyse naar een bandbreedte in de raming en een risico reservering”. Vanuit vergelijkbare projecten werd een schatting van € 40 M genoemd voor deze “&” Items.
Reactie Kodos:
De kostenramingen van Movares/VRA zijn voor deze projectfase opgebouwd met hoeveelheden en eenheidsprijzen uit hun eigen databank.

In de kostenvergelijking van Kodos stelden wij:
Kennelijk was de “deskundigheid” van de oorspronkelijke opstellers (VRA/Movares) onvoldoende. Dit stelt vraagtekens bij alle door deze opstellers beschikbaar gestelde data. Recente kosteninschatting (prijspeil 2021) meldt nu € 164 M terwijl dit tot voor kort € 138 M was, stijging van 20%. Dit verschil bevestigt inderdaad dat vraagtekens kunnen worden gezet bij de deskundigheid. Komen hier engineringskosten, overige kosten, risicoreservering en objectrisico's. Nog bij? Volgens opgave kunnen deze de kosten van aanleg met de factor 2 tot 3 doen stijgen.
Vastgesteld is dat in grote lijn tav opl. 1 Kodos gewerkt heeft met gegevens en tekeningen die afwijken van de plannen die door Movares bij de gemeente zijn ingediend en in 2017 door deze als basis zijn aangenomen voor raads goedkeuring. Dit heeft als gevolg gehad dat Kodos haar uitwerkingen niet goed heeft kunnen uitvoeren. Deze blaam treft Kodos beslist niet.
In de raadspresentatie dd. 27 sept. 2022 werd gesteld: “We weten nog niet hoe hoog de uiteindelijke kosten worden. Dat zien we later wel”.Zie bijlage 2022-09-27 2. Zie ook onze opmerkingen bij punt 26 over kostendragers.
In deze zelfde presentatie werd gesteld dat de uitgevoerde MKBA light verdiept spoor de juistheid bevestigde van de keuze voor een auto tunnel. Zie bijlage 2022-09-27 1.Wij stellen hierbij vast dat deze genoemde MKBA een beoordeling betreft van een spoortunnel over een afstand van 2300 meter met o.a. twee verdiepte nieuw aangelegde stations. Genoemde MKBA is ten onrechte als argument gebruikt om daarmee de keuze voor de autotunnel te rechtvaardigen. Appels en peren.
Een verklaring voor deze punten is noodzakelijk.

De toets door Kodos is gedaan door check van hoeveelheden en eenheidsprijzen van vooral de posten met de meeste impact op de totale kosten. Check van hoeveelheden is gedaan op beschikbaar gesteld tekeningen door de gemeente Zaanstad. Check op prijzen is gedaan op basis van eigen kennis en eigen databank. Deze zijn mede opgebouwd uit inzage van aannemersbegrotingen bij inschrijving of uitvoering voor dergelijke infrastructurele werken. Daarnaast zijn wij vaak betrokken bij het toetsen van ramingen die zijn opgesteld door opdrachtgevers en/of ingenieursbureaus. De opmerkingen van HvS over deze kosten zijn niet duidelijk. De tijdelijke maatregelen staan opgenomen onder de directe bouwkosten, zowel voor oplossing 1 als voor 4.
De kostenraming van Movares/VRA en die van Kodos zijn probabilistisch doorgerekend met spreidingen op hoeveelheden, prijzen en risico’s. Zo ontstaan de bandbreedtes met 70% nauwkeurigheid zoals vermeld in de ramingen. Deze werkwijze is standaard in deze branche. Voor de risicoreservering is een deel meegenomen bij de objecten (spoor en weg) en deel bij op projectniveau, ofwel object overstijgend. Ook deze werkwijze is standaard in de branche en ingevuld en getoetst met praktijkkennis bij vergelijkbare projecten.

De door Kodos gevolgde methode van berekening is correct. De basis waarop dit heeft plaats gevonden echter niet.


Wij hebben een redelijk duidelijk inzicht in kosten en methodes van aanleg van de spoortunnel zoals genoemd in de items 1 t/m 5. Een zeer uitgebreide uiteenzetting is beschikbaar. De posten zoals Engineering, overige bijkomende kosten, risico reservering en object risico’s (wat dit laatste dan ook maar moge zijn) zijn worden vanaf item 22 genoemd. Deze cijfers zijn afkomstig van VRA. Ze zijn onvoldoende duidelijk gemaakt en zwaar discutabel. Toch zijn wij in het overzicht meegegaan met de methode die VRA volgt. Daarbij geven wij onderstaand per item ons commentaar. Wij hebben echter vermeden om een grand totaal te noemen; daarvoor zijn de door VRA gegeven cijfers te onwaarschijnlijk.


1 De te verplaatsen hoeveelheid grond is voor de spoorbak ong. 20% méér dan voor de autotunnel; dit heeft ook een relatie met de te verwerken bouwmaterialen (beton, damwand ed.). Daar tegenover staat dat de bouw van de autotunnel kostbaarder is vanwege de overkapping voor de spoorbaan en de extra veiligheid maatregelen die voor autotunnels gelden. Het grote verschil in bouwkosten zoals genoemd door VRA (36 t.o. 65) laat zich daarom niet mverklaren. Zie ook onderaan deze tekst over technische uitvoering en kosten voor aanleg van de spoorbak en viaducten etc. in Almelo.
Wij zien niet hoe bij de autotunnel rekening kan worden gehouden met de door ProRail op termijn gewenste verdubbeling van het spoor. In geval van het spoor in een verdiepte bak blijft deze mogelijkheid bestaan aan de Oostkant van het spoor.


Reactie Kodos: Het is mij niet duidelijk welke getallen HvS met elkaar vergelijkt. De treinbak VRA (directe bouwkosten) van € 65mio is door ons bijgesteld naar € 66mio incl. tijdelijke maatregelen.
Voor de autotunnel VRA staat in de raming: Spoor4 = € 6mio, Weg4 = € 7mio, KW4-1 = € 12mio en KW2-2 = € 18mio. Bij elkaar opgeteld is dit € 43mio.
Het getal van VRA kan ik zonder verdere onderbouwing en toelichting niet beoordelen.

Inderdaad ontbreekt elke onderbouwing door VRA. Voor een uiteindelijk besluit door de Zaanse gemeenteraad zou dit wel noodzakelijk zijn. Dit graag tijdens e.v. overleg toelichten.


2 Tijdelijke maatregelen worden door VRA niet opgevoerd maar zijn er wel.
Reactie Kodos: De tijdelijke maatregelen zijn opgenomen in de directe bouwkosten.


3 Het grote verschil in indirecte bouwkosten zoals genoemd door VRA (12 t.o. 23) laat zich niet
verklaren.
Reactie Kodos: De indirecte bouwkosten zijn door Kodos voor de treinbak aangepast naar € 21mio. Het verschil tussen HvS-VRA is niet 12-23, maar 18-23.

Deze laatste opmerking is onduidelijk. De verhouding 12-23 zijn door VRA opgegeven cijfers.Ondanks de verlaging naar 21 (ipv 23) blijft het opmerkelijk verschil hier bestaan en vraagt om een toelichting.

4 en 5 P.M.


6 Kosten voor de aanleg van de turbo rotonde (€ 10m tegenover € 9 m) liggen in lijn.
Reactie gemeente: derhalve geen verschil van inzicht.


7 Bouw van de nieuwe op-/afritten vlg. plan van VRA op natuurgrond West van de Verlegde Guisweg zal zeker tot problemen leiden. Onduidelijk is wat onlangs door VRA werd gepubliceerd over een viaduct over de Verlegde Guisweg ten behoeve van de nieuwe A8 afrit.
Reactie gemeente: Het is onduidelijk wat hier exact bedoeld wordt. Vergt nadere duiding van HvS.

Slechts zeer recent zijn wij ervan op de hoogte gekomen dat in geval van opl. 4 een autotunnel is geplanned om de afrit A8 Oost 3 dmv een viaduct over de Verlegde Guisweg te leiden. Verder zien wij nu ook dat er waarschijnlijk daar een tunnel of viaduct voor de fietsers moet komen voor de oprit W 3.


8 P.M.


9 Door VRA niet apart opgenomen. In verband met de aanleg van een fietspad aan de O kant van de Provincialeweg is deze kostenpost aanwezig maar door VRA niet begroot.
Reactie gemeente: We zullen dit nog laten uitzoeken door het Guisweg projectteam, zodat we een antwoord kunnen geven tijdens het onderlinge overleg wat binnenkort gehouden zal worden.

Wij horen graag de uitslag daarvan.


10 De kosten van aanleg van de tapweg (verbinding tussen Provincialeweg en Verlegde Guisweg) liggen in lijn met elkaar. Dit met uitzondering van een nieuwe viaduct voor deze tapweg over de Wezelstraat waar het autotunnelplan in voorziet.
Reactie gemeente: derhalve geen significant verschil van inzicht.

Er is wel degelijk verschil. Een verlenging van de autotunnel om de Wezelstraat te passeren (en een aquaduct) was ons eerder niet bekend. Voor de uitvoering vlg. opl. 1 loopt de tapweg geheel op maaiveld niveau zonder tunnels. Ingeval van opl. 4 zijn er een treintunnel, een aquaduct en een tunnel onder de Wezelstraat voorzien. Bij oplossing 1 wordt de voorkeur eraan gegeven de Wezelstraat ter hoogte van de passage van de z.g. tapweg af te sluiten en de aansluitng 2 van de A8 in takt te laten.

11 en 12 Door VRA niet genoemd. Is wel van groot belang. Deze rotondes zijn ingeval van keuze voor de treinbak onnodig. Zie desbetreffende schetsen.
Reactie gemeente: We willen graag van HvS horen welke rotondes en schetsen ze precies bedoeld. Dit kunnen we vervolgens aan de orde laten komen in het onderlinge overleg wat binnenkort gehouden zal worden.

De eerder getoonde 2 rotondes zijn in de nieuwe overzichten van VRA vervangen door gecompliceerde kruisingen in de Verlegde Guisweg. Aanleg daarvan zal in kosten weinig verschillen met de oorspronkelijke rotondes. Deze zijn voor opl. 1 niet nodig.


13 Deels al opgenomen bij punt 3
Reactie Kodos: Heeft HvS geen indirecte kosten gerekend?

Vanwege het relatief geringe bedrag zijn deze in punt 10 opgenomen.


14 Vastgoed kosten; de benodigde terreinen zijn in het bezit van de gemeente Zaanstad. Zie verder ook 15 t/m 18.
Reactie gemeente: Reactie gemeente: onderstaand kaartje geeft aan welke grond van de gemeente is en welke niet:

Deze reactie van de gemeente is geen antwoord op de kostenprognose die ontbreekt. Graag alsnog het goede antwoord. Vastgoedkosten verschillen ten voordele van opl. 1 aanzienlijk met die voor opl. 4. Wij zien hierover geen reactie van de gemeente. Het is onjuist om in de vergelijking deze kosten v.w.b. opl. 4 te verwaarlozen.


15 t/m 18 Tennisbanen
Het weglaten van bedragen daarvoor door VRA is volledig onverklaarbaar. Bij keuze voor de autotunnel moet een groot deel van de tennisvelden worden verwijderd, nieuwe terreinen worden gevonden, nieuwe banen aangelegd en kleedruimten en kantines worden gebouwd. Aan de verenigingen is mondeling de toezegging gedaan dat alle kosten daarvoor in het project zijn opgenomen. In geval van keuze voor de spoorbak blijven de tennisbanen onaangeroerd.


Reactie gemeente: Zoals tijdens het Zaans beraad van 27 sep 2022 door de projectmanager van de Guisweg is aangegeven, zijn de kosten voor het aanpassen van de tennisbanen onderdeel van de projectbegroting. Tevens is met de verenigingen en de supervisor (Jeroen Ruitenbeek) verkend hoe de velden van beide verenigingen gecombineerd kunnen worden in de buurt van het spoor. Hierbij is rekening gehouden met een eventuele toekomstige spoorverdubbeling.

In de begroting, die wij van VRA hebben ontvangen, komt deze kostenpost niet voor. (Wij zien geen ruimte voor plaatsing van 6 tennisbanen en een clubhuis nabij KZTV. Zie bijlage bgt Guisweg 2. Zie bijgaande kaart.)

Spoorverdubbeling aan de W kant is zo goed als onmogelijk resp. zeer kostbaar. Graag een toelichting hierop.


19 Zoals in onze eerdere toelichting uiteengezet is aanleg van de kostbare en onhandige fietstunnel bij de Guisweg onnodig. De kosten hiervoor, zoals in eerdere rapportages door VRA opgevoerd ingeval van de autotunnel, worden nu door VRA weggelaten. Eerder werden de kosten daarvoor op € 30 M geschat met jaarlijkse onderhoudskosten € 149.000,- (rapport Ecorys 14-01-2014).


Reactie gemeente: Onduidelijke stellingname en onvoldoende opgave van welke kosten HvS exact bedoeld?

Een zeer duidelijke stellingname. Het rapport van Ecorys is opgesteld in opdracht van de gemeente. De nu gekozen oplossing kost volgens dit rapport € 22 M. Deze oplossing was eerder niet bekend.


20 Voor de eenvoudige fietspassage van de turbo rotonde in geval van de spoorbak zijn de kosten voor aanleg van de fietstunnel begroot op € 6 m. Door VRA niet genoemd.

Reactie gemeente: Zou HvS kunnen verduidelijken hoe de raming van 6 mio is opgebouwd? Dit kan door ons kan vergeleken worden met de stukken van VRA/Movares ter voorbereiding op het onderlinge overleg wat binnenkort gehouden zal worden.

Deze opgave is gedaan door enkele van onze deskundigen gespecialiceerd in tunnel- en viaductbouw.


21 Het nieuwe fietspad aan de Oostkant van de Provincialeweg is door VRA niet financieel verantwoord.
Reactie gemeente: Zou HvS e.e.a. kunnen verduidelijken? Dit kan door ons kan vergeleken worden met de stukken van VRA/Movares ter voorbereiding op het onderlinge overleg wat binnenkort gehouden zal worden.

Dit fietspad is duidelijk aangegeven op de tekeningen van VRA. Voor de spoorverdieping is dit pad onnodig.


22 Onbegrijpelijk waarom ingeval van de spoorbak engineeringskosten bijna het dubbele moeten zijn. (17 t.o. 30).
Reactie Kodos: De engineeringskosten zijn in de kostenraming uitgedrukt in een percentage van de voorziene bouwkosten, dit is zeer gebruikelijk bij projecten in deze branche. Op basis van kennis en inzicht bij vergelijkbare projecten, adviseert Kodos om in deze fase van het project (onderzoeksfase) het percentage zelfs te verhogen van 25% naar 30%.

De kostenposten zoals genoemd onder de punten 22 – 25 zijn bijkomende kostenschattingen welke voornamelijk een functie zijn van de directe- en indirecte kosten.


23 Het verschil in hoogte voor overige bijkomende kosten is helemaal onbegrijpelijk. (6 t.o. 25).
Reactie Kodos: Overige bijkomende kosten zijn als volgt onderbouwd: kosten K&L, procentuele post OBK, procentuele post indienststellingvergunning, vervangend vervoer tijdens TVP, kosten beveiligingssystemen LOXIA en een post risicoreservering hierover. Een zeer gebruikelijke opbouw van kosten voor dit soort projecten;


24 Hetzelfde geldt voor risico reservering (12 t.o. 20).
Reactie Kodos: De risicoreservering is uitgedrukt in een percentage over de voorziene bouwkosten, ookdit is gebruikelijk voor een dergelijke kostenraming in deze projectfase. Omdat het verschil in voorziene bouwkosten groot is, verklaart dit ook het verschil in risicoreservering.


25 Er wordt een nieuwe kostenpost opgevoerd onder de naam “Objectrisico's.” Onduidelijk is wat hiermee wordt bedoeld. Ook hier weer een dubbel bedrag in geval van de spoorbak. (9 t.o. 18).


Reactie Kodos: Voor de risicoreservering is een deel meegenomen bij de objecten (spoor en weg) en deel bij op projectniveau, ofwel object overstijgend. Ook deze werkwijze is standaard in de branche en ingevuld en getoetst met praktijkkennis bij vergelijkbare projecten.


26 BTW Vanuit Almelo liet men ons weten dat facturatie/financiering daar via ProRail is gelopen waarbij BTW belasting voor het project volledig werd vermeden.

Reactie Kodos: Voor het gehele project is de volledige BTW gerekend. VCA heeft in haar memo’s van 29-01-2021 en 15-03-2021 een toelichting gegeven op de huidige Btw-afdracht bij projecten.

De genoemde memo's zijn ons niet bekend. Ook BTW bedrag is een functie van de kosten items zoals opgevoerd t/m punt 21.


Uit de tekst van VRA begrijpen wij nu dat de kosten voor de nieuwe aansluitingen A-8 NIET in de € 130 M van de snelkookpan zijn inbegrepen! Op 5 feb. 2021 werd aan ons geschreven: “Deze kosten zijn onderdeel van de totale investering van €130 miljoen voor de oplossingsrichting die we nu uitwerken in de planstudie Guisweg (spoor op maaiveld, onderdoorgangen voor auto en langzaam verkeer)”
Reactie Kodos: Kodos heeft de kostenramingen van Movares/VCA van okt-’18 getoetst. In de uitgangspunten deze ramingen staat duidelijk vermeld: “in afwijking tot het schetsontwerp worden de op- en afritten van de A8 NIET bekostigd door dit project. Wel zal afrit 2 (Noordoost) worden afgesloten en opgebroken binnen dit project”. Voor de 2e opinion was dit dus de ‘scope’ van dit project en dus ook de bijbehorende kostenramingen
Reactie gemeente: Zoals Kodos aangeeft is de 2e opinion gebaseerd op ramingen van Movares/VCA uit okt 2018 om de destijds gehanteerde eenheidsprijzen te toetsen. In de jaren daarna zijn de kosten voor de aanpassing van de A8 geraamd en toegevoegd aan de benodigde investeringskosten, welke onderdeel zijn van de voorlopige voorkeursvariant.

Wij zijn dus oorspronkelijk verkeerd voorgelicht.


Onduidelijk is bij welke overheid de financiële afwikkeling en verantwoording komt te liggen.
Reactie gemeente: Er is geen onduidelijkheid hieromtrent. Zie hierboven.

Nee, dit antwoord is onvoldoende duidelijk. Wij gaan op basis van b.g. stelling van de gemeente ervan uit dat méérkosten niet ten laste van de gemeente komen. Graag een 100% zekere bevestiging daarvan. (Binnen een periode van 2 jaren is de kosteninschatting voor opl. 4 met 20% toegenomen. (€ 138M - € 164 M) daarvan komt € 1,8 M extra voor rekening van de gemeente). Voor ons als bewoners dient volledig duidelijk te zijn dat “rupsje nooit genoeg” niet ten laste van de gemeente komt.


Het is bekend dat in Almelo ProRail niet alleen deze verantwoordelijkheid had maar ook als opdrachtgever is opgetreden.

Vanuit Almelo liet men ons nog weten: Overleg 2020-12-07 Ten Dam Almelo 0648135132 Almelo Verdiept
• Projectkosten € 34 bijkomende werkzaamheden €26 M
• Gemeente Almelo heeft ong. 2% bijgedragen
• Eén hulpspoor werd gedurende twee jaar gebruikt door minstens 12 treinen per uur. ProRail heeft gedurende deze tijd een extra trajectbegeleider ingezet.
• Andere opties zoals een autotunnel zijn beoordeeld en afgevallen o.a. vanwege de nadelen voor het lokale verkeer en leefbaarheid.
• Een extra fietstunnel buiten dit project heeft € 9 M gekost.


Reactie Kodos: Voor de financiële vergelijking tussen de projecten Almelo en Guisweg ontbreekt veel informatie. Kodos heeft getracht een vergelijking te maken op basis van de beschikbare stukken, deze aangepast naar projectomvang (sporen) en geïndexeerd in de tijd. Zo zijn de getallen naast elkaar gepresenteerd op hetzelfde prijspeil, namelijk 2018. Let wel: alleen de bouwkosten zijn hiermee geïndexeerd, niet het verschil in bouwmethodes, technieken en wet- en regelgeving hieromtrent. Het tijdsverschil tussen 2000 en 2018 is aanzienlijk.

Het is al eerder gezegd. Door het weghouden bij Kodos van belangrijke info moest deze helaas werken met gebrekkige informatie. Dat valt Kodos niet te verwijten. Waar jaar 2000 vandaan komt weten we niet. Bouw Almelo was in 2009.

Kapitaalkosten.
Waar tot nu toe geen rekening mee is gehouden zijn de gekapitaliseerde kosten voor onderhoud van 3 auto tunnels, 2 fietstunnels en een aquaduct. Dit ter vervanging van EEN spoorwegovergang. De kosten van onderhoud, verkeerscontrole en afschrijving schatten wij op € 440.000,- per jaar. Bij een rekenrente van 4% is dit een bedrag van € 11 miljoen. Deze kosten komen voornamelijk jaarlijks ten laste van de gemeente. Dit vinden wij niet terug in de begrotingen.

Terug naar SCHANS