2023-01-21 MKBA voorstel VRA

21 januari 2023 per email

Geacht projectteam,

In onderstaande bericht met betrekking tot ingezonden zienswijzen verwijst u naar de meest recente nieuwsbrief zonder datum waarin wij o.a. lezen:
"Uit een eerste analyse blijkt dat er positief wordt gereageerd op de komst van de fiets- en voetgangerstunnel ter plaatse van de spoorwegovergang. Daarbij wordt extra aandacht gevraagd voor sociale veiligheid en verkeersveiligheid van de tunnel. Daarnaast gaat een groot aantal reacties over het openhouden of afsluiten van A8-aansluiting 2 en over het behouden van de daar aanwezige locatie van de schietvereniging. Tenslotte zijn er vragen gesteld over het veranderende verkeersaanbod bij een aantal omliggende wegen en heeft het projectteam een aantal suggesties ontvangen over de weglay-out (bijvoorbeeld van de Provincialeweg)".

Deze analyse omvat in feite uitsluitend detail opmerkingen m.b.t. het z.g. "voorkeursalternatief". Terwijl u spreekt over "ten slotte" ontbreekt in uw bericht volledig de meer principiële geuitte wens om serieus onderzoek te doen naar het alternatief om het spoor te verdiepen over korte afstand (800 meter) tussen de stations Koog aan de Zaan en Zaandijk. Deze wens is zowel tijdens de verschillende bewonersbijeenkomsten geuit maar vooral ook in onze zienswijze.

U heeft MKBA's beschikbaar gesteld opgesteld door:
A Decisio dd. 3 mei 2022 Onderwerp: spoortunnel over een afstand van 2500 meter met twee ondergrondse stations. Het mag voor iedereen duidelijk zijn dat deze MKBA geen basis is om voor de autotunnel te kiezen.
B Arcadis dd. 31 mei 2022 Onderwerp: autotunnel 2 alternatieven.

Uit onze analyse dd 15 oktober 2022 van dit tweede rapport blijkt dat de positieve opbrengsten in de praktijk niet aanwezig zijn en zelfs tot een negatief resultaat leiden:
Beide alternatieven komen er in beide scenario's ongunstig uit (Noord: -95 tot -135. Zuid: -180 tot -200).
Verwacht mag worden dat u in uw reactie op onze zienswijze op deze punten uitgebreid in zult gaan.
Ook verwachten wij dat u geen advies voorstel aan B&W Zaanstad - en daarmee aan de gemeenteraad van Zaanstad - zult uitbrengen alvorens deze reactie beschikbaar is.

Echter om een lang verhaal kort te maken stellen wij voor dat u op zo kort mogelijke termijn alsnog een MKBA light laat uitvoeren met als uitgangspunt "Verdieping van het spoor over korte afstand (800 meter) tussen de stations Koog aan de Zaan en Zaandijk" overeenkomstig het eerder door de Raad en B&W genomen besluit.
UIteraard wordt onze vereniging bij de opstelling daarvan geconsulteerd.
Mocht blijken dat het resultaat daarvan negatief uitvalt in vergelijking met het voorliggende "voorkeursalternatief" dan kunnen wij ons daarbij aansluiten.

Met vriendelijke groet,
Vereniging HartvoorStad
Werkgroep Spoorse doorsnijdingen

Joop Vogelaar Hans Gruijs Will Evers

Terug naar SCHANS