2023-02-23 reactie VRA op voorstel MKBA

Geachte heren Vogelaar, Gruijs, Evers,

Voordat wij ingaan op uw vragen van uw email van 21 januari, het volgende: de door u ingediende zienswijze is één van ruim 200 ontvangen zienswijzen. Elk van deze zienswijzen dient zorgvuldig behandeld en beantwoord te worden.  Dit vergt veel tijd. Inmiddels ligt er een integrale Nota van Antwoord waarin uw zienswijze en het antwoord daaropis opgenomen. Naar verwachting wordt deze Nota van Antwoord op 14 maart door het college van Zaanstad vrijgegeven en ontvangt u bericht van ons.

 In uw mail van 21 januari verzoekt u om een MKBA light uit te voeren over een kortere verdiepte ligging, van circa 800 meter tussen de stations Koog aan de Zaan en Zaandijk-Zaanse Schans. Als projectorganisatie zien wij hier geen aanleiding voor, omdat op verzoek van de raad  begin 2022 aanvullend een MKBA-light is uitgevoerd (rapport afgerond op 10 mei 2022) om nog een keer de verschillen te onderzoeken tussen een verdiept spoor of verdiepte weg. Dit in aanvulling op de eerder gemaakte principiële keuze voor de verdiepte weg, die vanaf de planstudiefase vanaf 2019 tot en met nu is uitgewerkt en nu bestuurlijk voorligt als voorkeursalternatief.

Ook is er begin 2022 een second opinion op de kostenraming uitgevoerd (rapport afgerond op 20 mei 2022). In jan/feb 2022 zijn met de raadsdelegatie en u de uitgangspunten van die onderzoeksopzet doorgesproken.

 De resultaten van de MKBA-light en de second opinion zijn, voordat onomkeerbare beslissingen betreffende het project Guisweg genomen moesten worden, met de raad besproken in de zomer van 2022. Geconcludeerd is dat de uitkomsten van de MKBA-light en de second opinion de conclusies uit 2019, zijnde de keuze voor de verdiepte weg, niet hebben doen veranderen.

In de MKBA-light is middels een gevoeligheidsanalyse ook gekeken wat een goedkopere tunnel (lees: kortere tunnel) zou betekenen voor de resultaten van de MKBA-light. Ook daar was de conclusie dat zelfs met een kortere verdiepte ligging van het spoor, een verdiept spoor nog steeds bij lange na niet op zou wegen tegen de keuze met verdiepte ligging van de weg.

 We snappen dat de resultaten van de MKBA-light en de second opinion u als voorstander van een verdiept spoor niet tevreden stellen, en dat u liever een andere uitkomst had gezien. De veronderstelling dat het onderzoek niet goed is uitgevoerd en dat het onderzoek nóg eens gedaan zou moeten worden met een kortere verdiepte spoorligging, onderschrijven wij niet.

Nog een aanvullend onderzoek hierop maakt dus geen onderdeel uit van de besluitvorming omtrent het definitief voorkeursalternatief.

 Wij hopen dat u deze keuze begrijpt en accepteert, zodat we met u in de verdere uitwerking als een constructieve gesprekspartner samen kunnen werken naar een definitief ontwerp van het project Guisweg. In dat geval gaan we graag binnenkort met u in overleg om te bespreken hoe we dat vorm kunnen gaan geven.

 Met vriendelijke groeten,

 Paul Ebben

Omgevingsmanager

 AANWEZIG: maandag - donderdag

M 06-44130332

E p.ebben@vervoerregio.nl

Terug naar SCHANS