2023-05-28 Aanvulling bezwaar

Geacht team Raadsgriffie en B&W,
 
Verwezen wordt naar het bezwaarschrift dd 8 mei 2023 betreffende het besluit van B&W "Vaststelling definitief voorkeursalternatief Guisweg" dd. 14 maart 2023 en het desbetreffend raadsbesluit dd. 6 april 2023.
Zoals bekend is de vereniging Hart voor Stad opsteller geweest van het plan om de spoorwegovergang Guisweg door middel van verdiepen van het spoor tussen de stations Koog aan de Zaan en Zaandijk Zaanse Schans te vervangen. Deze oplossing werd door Movares samen met ambtenaren van de gemeente Zaanstad, ProRail, VRA en Hart voor stad gedurende een aantal bijeenkomsten verder uitgewerkt. Het resultaat daarvan is vastgelegd in het rapport van Movares dd. 1 februari 2017. Een kostenprognose van € 67 miljoen werd daarin genoemd. Dit plan werd door de gemeenteraad aangenomen en opgenomen in Maak Monitor 2018 dd. 3 mei 2018.
De scope van dit project zoals opgenomen in het rapport omvatte:
  * Verdieping van het spoor over een afstand van 800 meter tussen de twee stations
  * Inkorting Zuidkant perrons Zaandijk Zaanse Schans over 50 meter.
  * Een tijdelijk dubbel spoor tijdens de werkzaamheden
  * Opheffen spoorwegovergang
  * Een nieuwe verbinding Verlegde Guisweg (Tapweg) met N203 (S152)
  * Aanleg van een ovatonde in de N203 op maaiveld niveau aansluitend op de Tapweg.
  * Gelijkvloerse aansluitingen voor fietsers en voetgangers
  * Compleet maken van de aansluiting 3 op de A8.
Niet opgenomen in dit rapport werd de eventuele verlenging van de perrons in Noordelijke richting van het station Zaandijk Zaanse Schans en de mogelijkheid van huizenbouw langszij de Guisweg met de financiële voordelen daarvan.
 
Eerst onlangs ontvingen wij de offertevraag dd. 3 april 2018 van VRA en offerte van Movares dd. 20 april 2018. U bent ongetwijfeld op de hoogte van de inhoud van deze stukken. Het naar aanleiding hiervan door Movares opgestelde rapport heeft geleid tot het z.g. snelkookpanrapport van VRA dd. 14 maart 2019.
Uit deze stukken blijkt dat het daaruit voortkomende rapport (snelkookpan) is opgesteld zonder inbreng van de vereniging Hart voor Stad. Terwijl verscheidene overleggen plaats vonden werd inbreng van Hart voor Stad bewust vermeden (Bevestigd door Movares). Belangrijke informatie, waarover de vereniging in dat verband beschikte, is bij opstelling van het rapport verwaarloosd.
 
Naar ons nu ook is gebleken werd daarentegen de z.g. scope voor dit project betreffende het onderdeel "1 Spoor verdiept", zoals opgenomen in het rapport snelkookpan, voorzien van strikt onnodige aanvullingen. Dit maakte de oplossing "1 Spoor verdiept" aanzienlijk kostbaarder dan noodzakelijk. Zie Verbeelding oplossing 1 Spoor verdiept is bijlage. Verwacht mag worden dat verdieping van het spoor belangrijk minder kostbaar zal zijn dan de door u gekozen oplossing van minstens 4 auto- en fietstunnels.
 
De genoemde offerte vraag en offerte van Movares werd ons eerst kortgeleden ter hand gesteld. Uitgaande van art. 7.4 AWB achten wij het noodzakelijk, als aanvulling op het bezwaarschrift dd. 8 mei 2023 en versterking van de argumenten daarin opgenomen, dit bericht en bijlage aan ons bezwaarschrift toe te voegen.
 
Namens de ondertekenaars van genoemd bezwaarschrift.
Met vriendelijke groet,
J. Vogelaar,
Max Havelaarstraat 23 ,
1507PA Zaandam
Bijlagen:
Verbeelding oplossing 1 Spoor verdiept
Terug naar Schans  Het hele "snelkookpan" rapport vindt u hier.