Routeplan

 Project Schans Guisweg Zaanstad

 Notitie opgesteld WSD, versie d.d. 21 jan. 2024

 Spoortunnel, rotonde en aansluitende wegen voor auto's, fietsers en voetgangers

Projectstappen met risico’s, aandachtspunten, vragen en opmerkingen:

 Scope

Noord naar Zuid: Guisweg – Station Zaandijk-Zaanse Schans – Station Koog aan de Zaan. Oost naar West: A8 – Provincialeweg – Verlegde Guisweg.

Technische en financiële verantwoording

Er moet vanaf het begin van het project duidelijkheid bestaan waar de eindverantwoording ligt. Betrokken partijen dienen het hierover volledig eens te zijn. Alle te nemen stappen dienen aan deze eindverantwoordelijke voor akkoord te worden voorgelegd.

Risico-inventarisatie en analyse

Juridisch-planologische procedures en afgeleide vergunningen

En daarvan afgeleide af te geven vergunningen

Onderzoeken

Ontwerp

Spoorwerk eindtoestand

(zowel definitieve- als tijdelijke spoor)

Geotechnische problemen

Afhankelijk van de grond gegevens. Er zijn diverse paalsystemen welke toepasbaar zijn voor de fundatie in dit type ondergrond. Indien er voornamelijk trekbelasting opgenomen dient te worden kunnen Gewi-palen voldoen. Bij op druk belaste gedeeltes (uiteinde van de bak), kan een schroefmortel paalsysteem toegepast worden. De Zaanse ondergrond is niet onoverkomelijk voor dit type werkzaamheden.

Bouwmethode:

Uitvoering spoor

Algemeen

Zaandijk-Zaanse Schans (eilandperron)

Spoorbrug Sluissloot en andere wateren

Viaduct A8 (Coentunnelweg)

Station Koog a/d Zaan (kantperrons)

Voorwaarden en ontwerp spoor traject

(zowel definitieve- als tijdelijke spoor)

Spoorwerk tijdelijke situatie

Bouwmethode spoorbak:

De spoortunnel vraagt om een zeer gedegen grondonderzoek. Geotechnisch en milieutechnisch.

Op basis van dit gedegen onderzoek komen de risico’s in beeld. Die risico’s worden zo klein mogelijk gemaakt door middel van een veilig ontwerp: het risico van slappe grond is dan geen onbekend risico meer, want de bouwmethode dient zodanig gekozen te worden dat dit risico zo klein mogelijk wordt gemaakt, in elk geval in de eindfase (gebruiksfase na oplevering), maar uiteraard ook in de bouwfase; het zou kunnen dat het risico tijdens de bouwfase wel wordt overgelaten aan de aannemer. Dat vertaalt zich dan in de prijs en wellicht wil ProRail de risico’s vooraf laten beprijzen en netjes verdelen tussen OG en ON. 

Bij de contractering en de aanbesteding zal de aannemer waarschijnlijk een stuk ontwerpvrijheid krijgen in de vorm van een D&C-contract.

Locatie (tijdelijke) overloopwissels

Meest waarschijnlijk:

Toelichting

Alternatief voor de damwanden is de diepwand. Deze wordt trilling arm aangebracht en te gebruiken als definitieve constructie. Afwerking van de wanden met een akoestische bekleding.

Grote uitdaging zal de aanleg van de by-pass voor het spoor zijn i.r.t. de stations en de nieuw aan te leggen bakconstructie, met name aan de Zuidzijde bij station Zaandijk Zaanse Schans is er gebrek aan ruimte.

De beste optie voor aanvoer en opslag van materiaal gedurende de bouw is de Westzijde van de spoorbaan. Over een langere afstand is hiervoor voldoende ruimte. De Oostkant kan worden gebruikt voor het tijdelijk spoor. Daarbij treedt als een voordeel op indien de Provincialeweg vooraf al versmald is.

Uitvoering wegenplan

Ontwerp en Inpassing turbo-rotonde

Auto- en fietstrajecten

Onderstaand de ideeën daarvoor. Volgens onze verkeersdeskundigen zal uiteindelijke uitvoering afhangen van verdere studie verkeersintensiteit. Dit pleit er verder ook voor om kosten aanleg van treintunnel apart te beoordelen van de overige werkzaamheden. Deze overige werkzaamheden zullen bij een verlaagd treintraject in open bak een belangrijk lagere kostenpost weergeven dan een auto tunnel; het wegenplan op maiiveld niveau is logischer, dit nog afgezien van de wenselijkheid daarvoor op het gebied van verkeersdoorstroming en leefbaarheid.

Belangrijk is dat het primaire doel, om de Guisweg overweg voor alle verkeer af te sluiten, hiermee wordt bereikt.

Door verlaging van de spoorbaan wordt alle auto en fietsverkeer op maaiveld nivau afgewikkeld.

Alle andere werken

Leidingen.

Planning

Kostenraming/Prijsvorming

Milieu aspecten

Ten aanzien van het milieu zijn er voordelen.

Volgorde van werkzaamheden

Verscheidene delen kunnen (deels) tegelijkertijd worden uitgevoerd.

Contractering

Aanbesteding

Realisatie

Referenties en vergelijkbare projecten

Versie 2024-01-18

terug naar start